Wyrzysk: Dostawa węgla i koksu dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk.
Numer ogłoszenia: 21197 - 2009; data zamieszczenia: 19.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9067 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, ul. Parkowa 6, Wyrzysk, woj. wielkopolskie, tel. 067 2862611, faks 067 2862611.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla i koksu dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy węgla kamiennego orzech II o wartości opałowej 30000 kJ i koksu grubego o wartości opałowej 27000 kJ sukcesywnie przez 12 m-cy do : SP Falmierowo, SP Glesno, PP Osiek w ilości 16 ton węgla oraz do SP Osiek w ilości 75 ton koksu...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 09.11.30.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 61131.15 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)