[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut >>

- kierownictwo i pracownicy

- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne

- przetargi

- modyfikacje

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy

- ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla


Załącznik
do do Uchwały nr XLVII/421/10
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 października 2010 r.

STATUT
SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WYRZYSKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest jednostką organizacyjną gminy Wyrzysk działającą na podstawie:
1/ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.)
2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.);
3/ uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XVII/54/95 z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie powołania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku ( ze zmianami).

§ 2. Terenem działania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest miasto i gmina Wyrzysk.

§ 3. Siedzibą Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest miasto Wyrzysk.

§ 4. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz skrótu "SAPO w Wyrzysku".

§ 5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Wyrzysk.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZADANIA

§ 6. Celem jednostki jest zapewnienie obsługi administracyjno-ekonomiczne szkół i innych placówek oświatowych.

§ 7. Dla realizacji celu określonego w § 6 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku:
1) prowadzi obsługę administracyjno-finansowo-ekonomiczną niżej wymienionych placówek oświatowcyh:
a) gimnazja
b) szkoły podstawowe
c) przedszkola
a także działających przy nich świetlic i stołówek,
2) organizuje i prowadzi dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów
3) inicjuje i koordynuje współpracę między placówkami oświatowymi,
4) prowadzi ewidencję gminnych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
5) przyjmuje i realizuje inne zadania oświatowe zlecone przez Burmistrza Wyrzyska,

§ 8. Do zadań Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych należy w szczególności:
1) zapewnienie odpowiednich warunków działania placówkom oświatowym działającym na terenie gminy,
2) wykonywanie niezbędnych remontów w obiektach tych placówek oraz zadań inwestycyjnych w zakresie zleconym przez Burmistrza Wyrzyska.
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, a w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, organizowania wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku oraz ewidencja wyników inwentaryzacji poszczególnych placówek oświatowych,
c) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych zbiorczych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, wynagrodzeń, itp.,
d) obsługa funduszy świadczeń socjalnych w oparciu o regulaminy tych świadczeń oraz obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
e) koordynowanie funkcjonowaniem sali widowiskowo-sportowej, zaopatrzenie placówek w opał, organizowanie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk, a także przejazdów uczniów i opiekunów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady itp.,
f) sporządzanie zestawienia zbiorczego sprawozdań szkół - SIO oraz kontrolowanie ich poprawności.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest plan dochodów i wydatków.

§ 10. Źródłem finansowania działalności placówek oświatowych oraz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest:
1) subwencja oświatowa,
2) dotacja z budżetu gminy,

§ 11. Środki określone w § 10 w pkt. 1 i 2 przekazywane są w miesięcznych ratach przez Urząd Miasta na konta poszczególnych placówek i Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku.

§ 12. Planowanie i podział środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 13. Samorządową Administracją Placówek Oświatowych w Wyrzysku kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Wyrzyska.

§ 14. Dyrektor jest zobowiązany do wykonywania zadań wynikających z niniejszego statutu.

§ 15. Dyrektor w wykonywaniu zadań współdziała z Burmistrzem, dyrektorami placówek oświatowych, Radą Miejską i jej komisjami oraz organizacjami samorządowymi pracowników oświaty.

§ 16. Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku kieruje całokształtem spraw oświatowych gminy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 17. Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest zwierzchnikiem służbowym pracowników tej placówki, zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę, a także określa ich zakres obowiązków,

§ 18. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych w imieniu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku są: dyrektor i główny księgowy.

§ 19. Zasady wynagradzania pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku określają odrębne przepisy.

§ 20. Strukturę organizacyjną Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku ustala dyrektor.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Wyrzysku.

§ 22. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Rady
Stefan Rymer
Załącznik
do Uchwały nr XLI/313/06
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 marca 2006 r.

STATUT
SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WYRZYSKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Wyrzysk działającą na podstawie:
- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
-uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XVII/54/95 z dnia 4 grudnia 1995r. w sprawie powołania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku, ze zmianami.

§ 2. Terenem działania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest miasto i gmina Wyrzysk.

§ 3. Siedzibą Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest miasto Wyrzysk.

§ 4. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz skrótu SAPO w Wyrzysku.

§ 5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku jest jednostką finansowaną z budżetu Gminy Wyrzysk.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZADANIA

§ 1. Celem jednostki jest zapewnienie obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół i placówek oświatowych.

§ 2. Dla realizacji celu określonego w pkt. 1 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych:
1) prowadzi obsługę administracyjno-finansowo-ekonomiczną placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina:
a) gimnazja, świetlice dziecięce, stołówki szkolne
b) szkoły podstawowe, świetlice dziecięce, stołówki szkolne
c) przedszkola
d) oddziały klasy „0” w szkołach i przedszkolach
e) dowozy dzieci do szkół
f) stypendia socjalne dla uczniów przy współpracy szkół,
2) zarządza mieszkaniami oświatowymi w gminie,
3) inicjuje i koordynuje współpracę między placówkami oświatowymi,
4) prowadzi i rozlicza dochody własne tych placówek przy współpracy z dyrektorami szkół,
5) prowadzi ewidencję gminnych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
6) przyjmuje i realizuje zadania oświatowe, z działu oświaty i wychowania, zlecone przez Burmistrza.

§ 3. Może prowadzić gospodarstwa pomocnicze utworzone przez Dyrektora jednostki w celu lepszego wykorzystania środków finansowych gminy na zasadach określonych w odrębnych przepisach i decyzji o ich utworzeniu.

§ 4. Do zadań Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania placówkom oświatowym działającym na terenie Gminy,
2) wykonywanie remontów w placówkach wymienionych wyżej oraz zadań inwestycyjnych w zakresie zleconym przez Burmistrza i wspólny z Dyrektorami szkół, odbiór tych zadań z wyłączeniem czynności zawartych w art.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami),
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, a w szczególności:
a) finansowo-księgowej, organizowania wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) rozliczania inwentaryzacji, składników majątkowych stanowiących mienie placówek oświatowych,
c) prowadzenia prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, wynagrodzeń, itp.,
d) obsługi świadczeń socjalnych w oparciu o regulaminy tych świadczeń oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej,
e) zaopatrzenia placówek w opał, organizowania dowożenia dzieci i młodzieży do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina,
f) sporządzanie zestawienia zbiorczego sprawozdań szkół – SIO i kontrolowanie ich poprawności.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych jest jednostką prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych jest plan dochodów i wydatków szkół.

§ 2. Źródłem finansowania działalności Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych jest:
1) subwencja oświatowa,
2) dotacja z budżetu gminy,
3) źródła własne.

§ 3. Środki określone w pkt. 2a i 2b przekazywane są w miesięcznych ratach na konto Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

§ 4. Planowanie i podział środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1. Samorządową Administracją Placówek Oświatowych w Wyrzysku kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Wyrzyska.

§ 2. Dyrektor jest zobowiązany do wykonania zadań wynikających z niniejszego statutu.

§ 3. Dyrektor w wykonywaniu zadań współdziała z Burmistrzem, z dyrektorami placówek oświatowych, komisjami Rady Miejskiej, Radą Miejską, organizacjami samorządowymi pracowników oświaty.

§ 4. Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych kieruje całokształtem spraw oświatowych gminy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 5. Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych jest zwierzchnikiem służbowym pracowników tej placówki oraz gospodarstw pomocniczych, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, określa ich zakres obowiązków, reprezentuje tę jednostkę na zewnątrz.

§ 6. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku są: Dyrektor i Główny Księgowy.

§ 7. Zasady wynagradzania pracowników określa rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 2 sierpnia 2005r.

§ 8. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku ma strukturę bezwydziałową:
1) dyrektor,
2) główny księgowy,
3) trzyosobowe stanowisko d/s księgowości, kasy, płac i pomocy materialnej dla uczniów,
4) stanowisko d/s kadrowych i płacowych,
5) stanowisko d/s płacowo, administracyjno, socjalnych.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Wyrzysku.

§ 2. Statut wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego


Przewodniczący Rady
Roman Łuka


Strona opracowana przez:
GROS Systemy Komputerowe