[Rozmiar: 50942 bajt´┐Żw]
www.sapowyrz.pl
Strona g│ˇwna
Organizacja
- statut >>
- kierownictwo i pracownicy
- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamˇwienia publiczne
- przetargi
- modyfikacje
- og│oszenie o rozstrzygniŕciu przetargu na dowozy
- og│oszenie - zaproszenie do z│o┐enia oferty
- og│oszenie o rozstrzygniŕciu przetargu na dostarczenie wŕgla
- og│éoszenie o rozstrzygniŕÖciu przetargu na dostarczenie oleju
- og│éoszenie o rozstrzygniŕÖciu przetargu na us│ugi BHP
Zapytanie ofertowe
- us│éugi BHP
- olej opa│owy
Za│▒cznik
do Uchwa│y nr XLVII/421/10
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 pa╝dziernika 2010 r.

STATUT
SAMORZíDOWEJ ADMINISTRACJI
PLACÓWEK OŽWIATOWYCH
W WYRZYSKU

ROZDZIAú I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest jednostk´┐Ż organizacyjn´┐Ż gminy Wyrzysk dzia´┐Żaj´┐Żc´┐Ż na podstawie:
1/ ustawy z dnia 7 wrze´┐Żnia 1991 r. o systemie o´┐Żwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.)
2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.);
3/ uchwa´┐Ży Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XVII/54/95 z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie powo´┐Żania Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku ( ze zmianami).

§ 2. Terenem dzia´┐Żania Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest miasto i gmina Wyrzysk.

§ 3. Siedzib´┐Ż Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest miasto Wyrzysk.

§ 4. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku u´┐Żywa piecz´┐Żci pod´┐Żu´┐Żnej z nazw´┐Ż w pe´┐Żnym brzmieniu oraz skr´┐Żtu "SAPO w Wyrzysku".

§ 5. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest jednostk´┐Ż bud´┐Żetow´┐Ż finansowan´┐Ż z bud´┐Żetu Gminy Wyrzysk.

ROZDZIA│ II
CEL I ZADANIA

§ 6. Celem jednostki jest zapewnienie obs│ugi administracyjno-ekonomiczne szk´┐Ż i innych plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych.

§ 7. Dla realizacji celu okre´┐Żlonego w § 6 Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku:
1) prowadzi obs´┐Żug´┐Ż administracyjno-finansowo-ekonomiczn´┐Ż ni´┐Żej wymienionych plac´┐Żwek o´┐Żwiatowcyh:
a) gimnazja
b) szko´┐Ży podstawowe
c) przedszkola
a tak´┐Że dzia´┐Żaj´┐Żcych przy nich ´┐Żwietlic i sto´┐Ż´┐Żwek,
2) organizuje i prowadzi dowozy dzieci do szk´┐Ż podstawowych i gimnazj´┐Żw
3) inicjuje i koordynuje wsp´┐Żprac´┐Ż mi´┐Żdzy plac´┐Żwkami o´┐Żwiatowymi,
4) prowadzi ewidencj´┐Ż gminnych ´┐Żrodk´┐Żw na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
5) przyjmuje i realizuje inne zadania o´┐Żwiatowe zlecone przez Burmistrza Wyrzyska,

§ 8. Do zada´┐Ż Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych nale´┐Ży w szczeg´┐Żlno´┐Żci:
1) zapewnienie odpowiednich warunk´┐Żw dzia´┐Żania plac´┐Żwkom o´┐Żwiatowym dzia´┐Żaj´┐Żcym na terenie gminy,
2) wykonywanie niezb´┐Żdnych remont´┐Żw w obiektach tych plac´┐Żwek oraz zada´┐Ż inwestycyjnych w zakresie zleconym przez Burmistrza Wyrzyska.
3) zapewnienie obs´┐Żugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych, a w szczeg´┐Żlno´┐Żci:
a) prowadzenie dokumentacji finansowo-ksi´┐Żgowej, organizowania wyp´┐Żat wynagrodze´┐Ż oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) rozliczanie inwentaryzacji sk´┐Żadnik´┐Żw maj´┐Żtkowych stanowi´┐Żcych mienie Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku oraz ewidencja wynik´┐Żw inwentaryzacji poszczeg´┐Żlnych plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych,
c) prowadzenie prac statystycznych oraz sporz´┐Żdzanie wymaganych zbiorczych sprawozda´┐Ż w zakresie realizowanych zada´┐Ż rzeczowych, wynagrodze´┐Ż, itp.,
d) obs´┐Żuga funduszy ´┐Żwiadcze´┐Ż socjalnych w oparciu o regulaminy tych ´┐Żwiadcze´┐Ż oraz obs´┐Żuga kasy zapomogowo-po´┐Życzkowej,
e) koordynowanie funkcjonowaniem sali widowiskowo-sportowej, zaopatrzenie plac´┐Żwek w opa´┐Ż, organizowanie dowo´┐Żenia dzieci i m´┐Żodzie´┐Ży do szk´┐Ż, dla kt´┐Żrych organem prowadz´┐Żcym jest Gmina Wyrzysk, a tak´┐Że przejazd´┐Żw uczni´┐Żw i opiekun´┐Żw na zawody sportowe, konkursy, olimpiady itp.,
f) sporz´┐Żdzanie zestawienia zbiorczego sprawozda´┐Ż szk´┐Ż - SIO oraz kontrolowanie ich poprawno´┐Żci.

ROZDZIA´┐Ż III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku prowadzi dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż finansow´┐Ż na zasadach okre´┐Żlonych w ustawie o finansach publicznych. Podstaw´┐Ż gospodarki finansowej Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest plan dochod´┐Żw i wydatk´┐Żw.

§ 10. ´┐Żr´┐Żd´┐Żem finansowania dzia´┐Żalno´┐Żci plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych oraz Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest:
1) subwencja o´┐Żwiatowa,
2) dotacja z bud´┐Żetu gminy,

§ 11. ´┐Żrodki okre´┐Żlone w § 10 w pkt. 1 i 2 przekazywane s´┐Ż w miesi´┐Żcznych ratach przez Urz´┐Żd Miasta na konta poszczeg´┐Żlnych plac´┐Żwek i Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku.

§ 12. Planowanie i podzia´┐Ż ´┐Żrodk´┐Żw finansowych nast´┐Żpuje zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żc´┐Ż klasyfikacj´┐Ż bud´┐Żetow´┐Ż.

ROZDZIA´┐Ż IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 13. Samorz´┐Żdow´┐Ż Administracj´┐Ż Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Wyrzyska.

§ 14. Dyrektor jest zobowi´┐Żzany do wykonywania zada´┐Ż wynikaj´┐Żcych z niniejszego statutu.

§ 15. Dyrektor w wykonywaniu zada´┐Ż wsp´┐Żdzia´┐Ża z Burmistrzem, dyrektorami plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych, Rad´┐Ż Miejsk´┐Ż i jej komisjami oraz organizacjami samorz´┐Żdowymi pracownik´┐Żw o´┐Żwiaty.

§ 16. Dyrektor Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku kieruje ca´┐Żokszta´┐Żtem spraw o´┐Żwiatowych gminy w zakresie udzielonego pe´┐Żnomocnictwa.

§ 17. Dyrektor Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest zwierzchnikiem s´┐Żu´┐Żbowym pracownik´┐Żw tej plac´┐Żwki, zawiera i rozwi´┐Żzuje z nimi umowy o prac´┐Ż, a tak´┐Że okre´┐Żla ich zakres obowi´┐Żzk´┐Żw,

§ 18. Osobami upowa´┐Żnionymi do sk´┐Żadania o´┐Żwiadcze´┐Ż woli w zakresie spraw maj´┐Żtkowych w imieniu Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku s´┐Ż: dyrektor i g´┐Ż´┐Żwny ksi´┐Żgowy.

§ 19. Zasady wynagradzania pracownik´┐Żw Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku okre´┐Żlaj´┐Ż odr´┐Żbne przepisy.

§ 20. Struktur´┐Ż organizacyjn´┐Ż Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku ustala dyrektor.

ROZDZIAú V
POSTANOWIENIA KOĐCOWE

§ 21. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Wyrzysku.

§ 22. Statut wchodzi w ´┐Życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicz´┐Żcy Rady
Stefan Rymer
 
 
Za´┐Ż´┐Żcznik
do Uchwa´┐Ży nr XLI/313/06
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 marca 2006 r.

STATUT
SAMORZ´┐ŻDOWEJ ADMINISTRACJI
PLAC´┐ŻWEK O´┐ŻWIATOWYCH
W WYRZYSKU

ROZDZIA´┐Ż I
POSTANOWIENIA OG´┐ŻLNE

§ 1. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest bud´┐Żetow´┐Ż jednostk´┐Ż organizacyjn´┐Ż gminy Wyrzysk dzia´┐Żaj´┐Żc´┐Ż na podstawie:
- ustawy z dnia 7 wrze´┐Żnia 1991r. o systemie o´┐Żwiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z p´┐Żniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z p´┐Żniejszymi zmianami)
-uchwa´┐Ży Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XVII/54/95 z dnia 4 grudnia 1995r. w sprawie powo´┐Żania Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku, ze zmianami.

§ 2. Terenem dzia´┐Żania Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest miasto i gmina Wyrzysk.

§ 3. Siedzib´┐Ż Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest miasto Wyrzysk.

§ 4. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku u´┐Żywa piecz´┐Żci pod´┐Żu´┐Żnej z nazw´┐Ż w pe´┐Żnym brzmieniu oraz skr´┐Żtu SAPO w Wyrzysku.

§ 5. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku jest jednostk´┐Ż finansowan´┐Ż z bud´┐Żetu Gminy Wyrzysk.

ROZDZIA´┐Ż II
CEL I ZADANIA

§ 1. Celem jednostki jest zapewnienie obs´┐Żugi administracyjno-ekonomicznej szk´┐Ż i plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych.

§ 2. Dla realizacji celu okre´┐Żlonego w pkt. 1 Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych:
1) prowadzi obs´┐Żug´┐Ż administracyjno-finansowo-ekonomiczn´┐Ż plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych dla kt´┐Żrych organem prowadz´┐Żcym jest Gmina:
a) gimnazja, ´┐Żwietlice dzieci´┐Żce, sto´┐Ż´┐Żwki szkolne
b) szko´┐Ży podstawowe, ´┐Żwietlice dzieci´┐Żce, sto´┐Ż´┐Żwki szkolne
c) przedszkola
d) oddzia´┐Ży klasy „0” w szko´┐Żach i przedszkolach
e) dowozy dzieci do szk´┐Ż
f) stypendia socjalne dla uczni´┐Żw przy wsp´┐Żpracy szk´┐Ż,
2) zarz´┐Żdza mieszkaniami o´┐Żwiatowymi w gminie,
3) inicjuje i koordynuje wsp´┐Żprac´┐Ż mi´┐Żdzy plac´┐Żwkami o´┐Żwiatowymi,
4) prowadzi i rozlicza dochody w´┐Żasne tych plac´┐Żwek przy wsp´┐Żpracy z dyrektorami szk´┐Ż,
5) prowadzi ewidencj´┐Ż gminnych ´┐Żrodk´┐Żw na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
6) przyjmuje i realizuje zadania o´┐Żwiatowe, z dzia´┐Żu o´┐Żwiaty i wychowania, zlecone przez Burmistrza.

§ 3. Mo´┐Że prowadzi´┐Ż gospodarstwa pomocnicze utworzone przez Dyrektora jednostki w celu lepszego wykorzystania ´┐Żrodk´┐Żw finansowych gminy na zasadach okre´┐Żlonych w odr´┐Żbnych przepisach i decyzji o ich utworzeniu.

§ 4. Do zada´┐Ż Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych nale´┐Ży w szczeg´┐Żlno´┐Żci:
1) zapewnienie warunk´┐Żw dzia´┐Żania plac´┐Żwkom o´┐Żwiatowym dzia´┐Żaj´┐Żcym na terenie Gminy,
2) wykonywanie remont´┐Żw w plac´┐Żwkach wymienionych wy´┐Żej oraz zada´┐Ż inwestycyjnych w zakresie zleconym przez Burmistrza i wsp´┐Żlny z Dyrektorami szk´┐Ż, odbi´┐Żr tych zada´┐Ż z wy´┐Ż´┐Żczeniem czynno´┐Żci zawartych w art.4 Ustawy Prawo Zam´┐Żwie´┐Ż Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z p´┐Żniejszymi zmianami),
3) zapewnienie obs´┐Żugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych, a w szczeg´┐Żlno´┐Żci:
a) finansowo-ksi´┐Żgowej, organizowania wyp´┐Żat wynagrodze´┐Ż oraz ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) rozliczania inwentaryzacji, sk´┐Żadnik´┐Żw maj´┐Żtkowych stanowi´┐Żcych mienie plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych,
c) prowadzenia prac statystycznych oraz sporz´┐Żdzanie wymaganych sprawozda´┐Ż w zakresie realizowanych zada´┐Ż rzeczowych, wynagrodze´┐Ż, itp.,
d) obs´┐Żugi ´┐Żwiadcze´┐Ż socjalnych w oparciu o regulaminy tych ´┐Żwiadcze´┐Ż oraz obs´┐Żug´┐Ż kasy zapomogowo-po´┐Życzkowej,
e) zaopatrzenia plac´┐Żwek w opa´┐Ż, organizowania dowo´┐Żenia dzieci i m´┐Żodzie´┐Ży do szk´┐Ż, dla kt´┐Żrych organem prowadz´┐Żcym jest Gmina,
f) sporz´┐Żdzanie zestawienia zbiorczego sprawozda´┐Ż szk´┐Ż – SIO i kontrolowanie ich poprawno´┐Żci.

ROZDZIA´┐Ż III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 1. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych jest jednostk´┐Ż prowadz´┐Żc´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż finansow´┐Ż na zasadach okre´┐Żlonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstaw´┐Ż gospodarki finansowej Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych jest plan dochod´┐Żw i wydatk´┐Żw szk´┐Ż.

§ 2. ´┐Żr´┐Żd´┐Żem finansowania dzia´┐Żalno´┐Żci Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych jest:
1) subwencja o´┐Żwiatowa,
2) dotacja z bud´┐Żetu gminy,
3) ´┐Żr´┐Żd´┐Ża w´┐Żasne.

§ 3. ´┐Żrodki okre´┐Żlone w pkt. 2a i 2b przekazywane s´┐Ż w miesi´┐Żcznych ratach na konto Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych.

§ 4. Planowanie i podzia´┐Ż ´┐Żrodk´┐Żw finansowych nast´┐Żpuje zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żc´┐Ż klasyfikacj´┐Ż bud´┐Żetow´┐Ż.

ROZDZIA´┐Ż IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1. Samorz´┐Żdow´┐Ż Administracj´┐Ż Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Wyrzyska.

§ 2. Dyrektor jest zobowi´┐Żzany do wykonania zada´┐Ż wynikaj´┐Żcych z niniejszego statutu.

§ 3. Dyrektor w wykonywaniu zada´┐Ż wsp´┐Żdzia´┐Ża z Burmistrzem, z dyrektorami plac´┐Żwek o´┐Żwiatowych, komisjami Rady Miejskiej, Rad´┐Ż Miejsk´┐Ż, organizacjami samorz´┐Żdowymi pracownik´┐Żw o´┐Żwiaty.

§ 4. Dyrektor Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych kieruje ca´┐Żokszta´┐Żtem spraw o´┐Żwiatowych gminy w zakresie udzielonego pe´┐Żnomocnictwa.

§ 5. Dyrektor Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych jest zwierzchnikiem s´┐Żu´┐Żbowym pracownik´┐Żw tej plac´┐Żwki oraz gospodarstw pomocniczych, zawiera i rozwi´┐Żzuje umowy o prac´┐Ż, okre´┐Żla ich zakres obowi´┐Żzk´┐Żw, reprezentuje t´┐Ż jednostk´┐Ż na zewn´┐Żtrz.

§ 6. Osobami upowa´┐Żnionymi do sk´┐Żadania o´┐Żwiadcze´┐Ż woli w imieniu Samorz´┐Żdowej Administracji Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku s´┐Ż: Dyrektor i G´┐Ż´┐Żwny Ksi´┐Żgowy.

§ 7. Zasady wynagradzania pracownik´┐Żw okre´┐Żla rozporz´┐Żdzenie Rady Ministr´┐Żw dotycz´┐Żce wynagradzania pracownik´┐Żw samorz´┐Żdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz´┐Żdu terytorialnego z dnia 2 sierpnia 2005r.

§ 8. Samorz´┐Żdowa Administracja Plac´┐Żwek O´┐Żwiatowych w Wyrzysku ma struktur´┐Ż bezwydzia´┐Żow´┐Ż:
1) dyrektor,
2) g´┐Ż´┐Żwny ksi´┐Żgowy,
3) trzyosobowe stanowisko d/s ksi´┐Żgowo´┐Żci, kasy, p´┐Żac i pomocy materialnej dla uczni´┐Żw,
4) stanowisko d/s kadrowych i p´┐Żacowych,
5) stanowisko d/s p´┐Żacowo, administracyjno, socjalnych.

ROZDZIA´┐Ż V
POSTANOWIENIA KO´┐ŻCOWE

§ 1. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Wyrzysku.

§ 2. Statut wchodzi w ´┐Życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urz´┐Żdowy Wojew´┐Żdztwa Wielkopolskiego

Przewodnicz´┐Żcy Rady
Roman ´┐Żuka
Strona opracowana przez:
GROS Systemy Komputerowe